TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM
TRA CỨU VĂN BẢN
# Tiêu đề File
284/QĐ-ĐHL Phân công công tác Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật TP HCM
436/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025
06/2020/ TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức hoạt động của HỘi đồng GS nhà nước, GS Ngành, liên ngành, Hội đồng giáo sư cơ sở ban hành kèm Thông tư 04/2019/TT-BGDDT ngày 28/3/2019
07/2020/TT-BGDDT Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 06/2018/ TT-BGDDT ngày 28/02/2018 về xác định chỉ tiêu tuyển sinh
04/2020/TT-BGDDT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 86/2018/ NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài vào VN
04/2020/TT-BGDDT Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục đại học
30/2020/NĐ-CP Về công tác VĂn thư
1532/QĐ-ĐHL Ban hành Quy định về đào tạo tiến sỹ của Trường Đại học Luật TP HCM
99/2019//NĐ-CP Quy định chi tiến hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học
27/2019/TT-BGDĐT Quy định nội dung chính ghi trên văn bẳng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học
25/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2013/TT-BGDDT ngày 18/12/2013 quy định về giải quyết khiếu nại, tổ cáo của Bộ GD ĐT
21/2019/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ giáo dục quốc dân
1300/QĐ-ĐHL Ban hành quy định về phong Giáo sư, Phó giáo sư danh dự của Trường Đại học Luật TP HCM
20/2019/TT-BGDDT Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Quyết dịnh 30/2008/QĐ-BGDDT
1004/QĐ-ĐHL Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định về nghiên cứu khoa học đối với giảng viên
834/QĐ-ĐHL Phân công công tác Ban Giám hiệu
Luật số 43/2019/ QH14 Luật Giáo dục 2019
04/2019/TT-BGDDT Tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước, ngành, liên ngành, cơ sở
297/QĐ-ĐHL Thông qua bài giảng cho giảng viên
273/QĐ-ĐHL Quy định Tổ chức và hoạt động Trung tâm Đào tạo chất lượng cao và đào tạo quốc tế